Contents

Ejercicio 1

%%%%%%%%%%%%%%%%

% function f=factr(n)
% if n<1
%   f=0;
% end
% if n==1
%   f=1;
% else
% f=factr(n-1)*n;
% end
% end
%
%
% %%%%%%%%%%%%%%%%
%
% function f=bernstein(n,i,t)
%
% f=combina(n,i).*(t.^i).*(1-t).^(n-i);
%
% end
%
% %%%%%%%%%%%%%%%%
%
% function f=combina(n,i)
%
% if n<i | i==0
%   f=1;
%   return
% end
% if n==i
%   f=1;
%   return
% end
%
% num=factr(n);
% denom=factr(i)*factr(n-i);
% f=num/denom;
%
% end

%%%%%%%%%%%%%%%%%

t=linspace(0,1);
b0=bernstein(3,0,t);
b1=bernstein(3,1,t);
b2=bernstein(3,2,t);
b3=bernstein(3,3,t);
plot(t,[b0;b1;b2;b3]);

%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vx=[1, 2, 4, 4.6 ];
Vy=[1, 3, -1, 1.5];
n=length(Vx)-1;
t=linspace(0,1);

Qx=0;
Qy=0;
for i=[0:n]
  Qx=Qx+Vx(i+1).*bernstein(n,i,t);
  Qy=Qy+Vy(i+1).*bernstein(n,i,t);
end
plot(Vx,Vy,'o-',Qx,Qy)

Ejercicio 2

velocidades=xlsread('sotaventogaliciaanual.xlsx');
histogram(velocidades)
xlim([0 25])

%%%%%%%%%%%%%%%%%

pot=xlsread('sotavento_curva potencia.xlsx');
t=linspace(0,25);
y=pchip(pot(:,1)',pot(:,2)',t);
plot(pot(:,1)',pot(:,2)','.',t,y)


%%%%%%%%%%%%%%%%%

velocidad=xlsread('sotaventogaliciaanual.xlsx');

if any(isnan(velocidad))
  x=1:length(velocidad);
  i=find(~isnan(velocidad));
  velocidad=interp1(x(i),velocidad(i),x);
end
%histograma
x=0.5:1:max(velocidad);
horas=hist(velocidad,x);

%convierte a frecuencias y ajusta a la funcion de Weibull
frec=horas/sum(horas);
f=@(a,x) (a(1)/a(2))*((x/a(2)).^(a(1)-1)).*exp(-(x/a(2)).^a(1));
a0=[2 8]; %valor inicial de los parametros
af=nlinfit(x,frec,f,a0);
hold on

%diagrama de frecuencias
bar(x,frec,'c');

%representa la curva de ajuste
x=linspace(0,max(velocidad),100);
y=f(af,x);
plot(x,y,'r')

title('Ajuste a la función Weibull')
xlabel('Velocidad')
ylabel('Frecuencia')
hold off

%%%%%%%%%%%%%%%%%

velocidad=xlsread('sotaventogaliciaanual.xlsx');

if any(isnan(velocidad))
  x=1:length(velocidad);
  i=find(~isnan(velocidad));
  velocidad=interp1(x(i),velocidad(i),x);
end
%histograma
x=0.5:1:max(velocidad);
horas=hist(velocidad,x);

%convierte a frecuencias y ajusta a la funcion de Weibull
frec=horas/sum(horas);
f=@(a,x) (a(1)/a(2))*((x/a(2)).^(a(1)-1)).*exp(-(x/a(2)).^a(1));
a0=[2 8]; %valor inicial de los parametros
af=nlinfit(x,frec,f,a0);
hold on

%diagrama de frecuencias
bar(x,frec,'c');

%representa la curva de ajuste
x=linspace(0,max(velocidad),100);


%fun potencia función de velocidad
pot=xlsread('sotavento_curva potencia.xlsx');
t=linspace(0,25);
pow=@(v) pchip(pot(:,1)',pot(:,2)',v);fun_a_integrar=@(t) f(af,t).*pow(t);

p_media=quad(fun_a_integrar,0,25)
p_media =

 189.7883

Ejercicio 3

m=20;
k=20;

for c=[5,40,200]
  f =@(t,y) [y(2); (-c*y(2)-k*y(1))/m];
  [t, yy] = ode45(f, [0 40], [1 0]);
  plot(t, yy(:,1))
  hold on
end

Ejercicio 4

% Pantallazo de la GUI a continuación